A tűzmegelőzés fontossága

Tűzmegelőzéssel és balesetmegelőzéssel kapcsolatos témák.
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2007. jún. 06. 18:14

Ha pirotechnikai tevékenységről van szó akkor a 155/2003. (X. 1.) Korm. rendeletet (a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről) kell figyelembe venni.

9. § (1) A pirotechnikai termék gyártását, forgalmazását, tárolását (bértárolását), felhasználását, kiállítását a tevékenység helye szerint illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság engedélyezi.
(2) A pirotechnikai tevékenység engedélyezési eljárásában első fokon a tevékenység helye szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, Budapesten a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, másodfokon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakhatóságként vesz részt (a továbbiakban együtt: tűzvédelmi szakhatóság).

Ha csak egyszerű tűzveszélyes tevékenység akkor az OTSZ szerint kell eljárni:

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, és/vagy nyílt lánggal, izzással, parázslással, szikrázással jár,

Országos Tűzvédelmi Szabályzat 11. § (1) Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
(2) Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.
(3) Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet - a (4) bekezdés kivételével - előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő feladata.
(4) Amennyiben az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személy azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.
(5) A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint - a helyi sajátosságnak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni.
(6) Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
(7) Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.
(8) A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő - szükség esetén műszeres - felügyeletet köteles biztosítani.
(9) A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
(10) A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

Az irat valahogy így nézzen ki:

Munkát elrendelő szervezeti egység, személy:

ALKALOMSZERŰ TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEI

A munkavégzés helye:
A munkavégzés ideje: 200.. hónap nap órától
200.. hónap nap óráig
A munkát végzők neve:
beosztása:
Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:
Az engedélyezett tevékenység leírása:
A munka tűzveszélyes környezetben történik (aláhúzandó)?
NEM
IGEN, a felügyeletet biztosító személy(ek) neve, beosztása, feladata: … …
Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az OTSZ 11§., valamint a 200.. év …… hónap …..napon megtartott helyszíni felmérés alapján az általános, és az alábbi eseti előírások végrehajtása, illetve betartása mellett szabad végezni:

A munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó-felszereléseket, tűzoltó készülékeket kell készenlétbe helyezni:
200 év hónap nap

munkát elrendelő aláírása

A feltételekben felsorolt előírásokat az alábbi –a helyi sajátosságoknak megfelelő– tűzvédelmi előírásokkal egészítem ki: (Ha a munkát külső szerv, vagy személy végzi.)
200 év hónap nap

a létesítmény vezetője, megbízottja
A feltételekben felsorolt előírásokat tudomásul veszem és azok betartásáért büntetőjogilag felelősséget vállalok:

munkát végző(k) aláírása
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
Avatar
töfi
vörös kakas réme
Hozzászólások: 471
Csatlakozott: 2007. ápr. 17. 20:35
Tartózkodási hely: Soroksár,Hungary

Hozzászólás Szerző: töfi » 2007. jún. 06. 15:56

Srácok, lányok légyszi segítsetek, vagy tanácsot vagy elérhetőséget adjatok nekem, kihez forduljak.
Júni 23-án a Múzeumok Éjszakája keretén belül a Zwack irodaháza, illetve az ott található múzeum is érintett. Elég nívós műsor lesz,de van egy "Tűzmadarak" nevű csoport is, akik különféle tűzes bemutatót fognak tartani a látogatók bevonásával.
A kérdésem az, hogy kell-e ehhez engedély, illetve mi módon lehet tűzoltó ügyeletet( személyes jelenlétet) kérni.
A helyszín a IX.kerületben van.

Jaaa és természetesen, aki kíváncsi a Zwack Múzeumra, szeretettel látjuk! :-D
Avatar
BimmBamm
vörös kakas réme
Hozzászólások: 457
Csatlakozott: 2006. márc. 22. 11:56
Tartózkodási hely: Magyarország

A tűzoltóság újra hatóság

Hozzászólás Szerző: BimmBamm » 2007. ápr. 27. 8:45

Megszűnt a több mint 15 éves "fából vaskarika" szabályozás, mely szerint a tűzoltóság tűzvédelmi szakhatóság volt, ugyanakkor nem lehetett tűzvédelmi hatóság :idea:

79/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól
A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság, mint első fokú tűzvédelmi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel
a) az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól, - azonos biztonságot nyújtó előírások megtétele mellett - kérelemre eltérést engedélyezhet,
b) a beépített tűzvédelmi berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,
c) tűzvédelmi hatósági ellenőrzést tart,
d) jogszabályban meghatározott esetekben tűzvédelmi bírságot szab ki,
e) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
f) hatósági bizonyítványt ad ki,
g) a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
h) a tűzvédelmi ellenőrzés, a tűzvizsgálati eljárás során feltárt hiányosságok, a tűzkárok megelőzése érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszüntetésére, és szükség esetén tűzvédelmi hatósági intézkedést tesz,
i) az üzemeltetést, a tevékenység folytatását, az anyagok tárolását - amennyiben a rendeltetéstől eltérően közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt jelent - a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig szünetelteti,
j) a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket.
(2) Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF), mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság
a) engedélyezi azon tűzoltó-technikai termék forgalmazását, a meglévők módosítását, amelyek tűzvédelmi biztonságossági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány,
b) az épületek, építmények tűzvédelmi létesítési előírásai alól, - azonos biztonságot nyújtó feltételek megtétele mellett - kérelemre eltérést engedélyezhet,
c) a külön jogszabályban meghatározott esetekben a védelem egyenértékűségéről határoz,
d) az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazását, használatát, beépítését, készenlétben tartását engedélyezi,
e) eljár a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok tűzvédelmi ügyeiben.
(3) Az (1) bekezdés g), valamint i) pontjában meghatározott esetekben a hatóság határozatát a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak nyilvánítja.
(4) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott esetben a határozatát annak meghozatalával egyidejűleg, az illetékességgel rendelkező jegyzőnek tájékoztatásul megküldi.
2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben másodfokú tűzvédelmi hatóságként a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, a főváros területén az OKF jár el.
(2) Az 1. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben másodfokú tűzvédelmi hatóságként az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jár el.
3. § (1) Első fokú tűzvédelmi szakhatóságként a (2) bekezdés kivételével a hivatásos önkormányzati tűzoltóság jár el.
(2) Az OKF a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei vonatkozásában, mint első fokú tűzvédelmi szakhatóság biztosítja a tűzvédelmi előírások érvényesülését a beruházási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos tervek engedélyeztetése, valamint a használatbavételi eljárások során.
(3) A területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként jár el a (4) és (5) bekezdésben meghatározott esetek kivételével.
(4) Az OKF a főváros területén - a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével - másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként jár el.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményei tekintetében másodfokú tűzvédelmi szakhatóságként az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jár el.
4. § A Magyar Honvédség létesítményei tekintetében tűzvédelmi hatóságként első fokon a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal, másodfokon a honvédelemért felelős miniszter jár el.
5. § A tűzvédelemmel kapcsolatos hatósági eljárásokban a következő eljárási cselekmények elektronikus úton nem intézhetőek:
a) az eljárás irataiba való betekintés,
b) az ügyfél hatósághoz intézett tervdokumentációt tartalmazó beadványa és az ezzel kapcsolatos kérelmek intézése,
c) a döntés közlése.
Záró rendelkezések
6. § E rendelet 2007. május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területéről szóló 115/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet, és az ezt módosító 39/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, a 67/2000. (V. 19.) Korm. rendelet, a 104/2002. (V. 10.) Korm. rendelet, és a 140/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet.
7. § (1) A tűzvédelmi bírságról szóló 116/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § (1) A tűzvédelmi bírság kiszabására - az 1. § d) és e) pontjában foglaltak kivételével - az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság jogosult.
(2) Az 1. § d) és e) pontjában foglalt esetben az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) jogosult a tűzvédelmi bírság kiszabására.
(3) Másodfokon a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, illetőleg az 1. § d) és e) pontok kivételével a főváros területén az OKF jár el.
(4) Az 1. § d)-e) pontban meghatározott esetekben másodfokon az önkormányzati és területfejlesztési miniszter jár el.
(2) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(3) A tűzvédelmi bírság kiszabásáról szóló jogerős határozat egy példányát - a 2. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével - az OKF-nek is meg kell küldeni.
Vizsgáljuk a múltat, fürkésszük a jövőt. Ki törődik a jelennel?
atompyka
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 76
Csatlakozott: 2006. feb. 17. 7:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: atompyka » 2006. jún. 30. 15:25

Pozsárka írta:Semmi gond!
Max lesz egy kis vonulás és egy kis oltás... rutin munka az egész...

ui: az utánfutót azért akaszd le a gépről :-)
Visszamenőleg? 26-án volt aktuális.
Azé köszi a biztatást...
:-)
Futóversenyt a Népligetbe, hídmászót a Dunába...
Avatar
Pozsárka
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 586
Csatlakozott: 2003. júl. 09. 15:28
Tartózkodási hely: Pécs HÖT

Hozzászólás Szerző: Pozsárka » 2006. jún. 30. 12:56

Semmi gond!
Max lesz egy kis vonulás és egy kis oltás... rutin munka az egész...

ui: az utánfutót azért akaszd le a gépről :-)
atompyka
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 76
Csatlakozott: 2006. feb. 17. 7:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: atompyka » 2006. jún. 27. 8:04

Rabbit írta:Azt azert ne!!!
En csak Valaszoltam!!
Szerintem!! :-D
Kibírta, bár már kellőképpen meleg.
:-)
Futóversenyt a Népligetbe, hídmászót a Dunába...
Avatar
Rabbit
tömlőszállító
Hozzászólások: 121
Csatlakozott: 2006. feb. 13. 9:33
Tartózkodási hely: Virginia, Arlington

Hozzászólás Szerző: Rabbit » 2006. jún. 26. 22:46

Azt azert ne!!!
En csak Valaszoltam!!
Szerintem!! :-D
Arlington County Fire Department!!
STATION 5!!!!!!!!!!!!!!!!
Engine 105!!!!!!!!!!!Ladder 105!!!!!!!!!!!
atompyka
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 76
Csatlakozott: 2006. feb. 17. 7:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: atompyka » 2006. jún. 26. 22:44

Rabbit írta:Szerintem Nyugottan Varhat Holnapig!
Szerintem :-D
Köszi!
Rád bízom a környéket...
:-)
Futóversenyt a Népligetbe, hídmászót a Dunába...
Avatar
Rabbit
tömlőszállító
Hozzászólások: 121
Csatlakozott: 2006. feb. 13. 9:33
Tartózkodási hely: Virginia, Arlington

Hozzászólás Szerző: Rabbit » 2006. jún. 26. 22:08

Szerintem Nyugottan Varhat Holnapig!
Szerintem :-D
Arlington County Fire Department!!
STATION 5!!!!!!!!!!!!!!!!
Engine 105!!!!!!!!!!!Ladder 105!!!!!!!!!!!
atompyka
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 76
Csatlakozott: 2006. feb. 17. 7:52
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: atompyka » 2006. jún. 26. 22:07

Sziasztok!

Bocs, hogy ide írom, hirtelen nem találtam jobb topicot, és sürgős lenne a válasz...
Tegnap délben beraktam a frissen vágott füvet az utánfutóba, rádobtam egy utánfutó méretű falemezt (hogy ne szóródjon ki út közben), tehát gyakorlatilag légmentesen lezártam.
Aztán úgy alakult, hogy azóta is benne van. Várhat reggelig, vagy esélyes az öngyulladás?

Köszi előre is!
Futóversenyt a Népligetbe, hídmászót a Dunába...
cv
tömlőszállító
Hozzászólások: 116
Csatlakozott: 2003. máj. 07. 10:04
Tartózkodási hely: Budapest

Hozzászólás Szerző: cv » 2004. aug. 05. 15:40

kapotildi

Nézz szét alaposan a Langlovagok.hu-n, vagy ha ez kevés akkor látogass el a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság lapjára:

http://www.tuzoltosagbp.hu

Innen meríthetsz ötleteket, illetve ki is tudsz ollózni a dolgozatba illő szövegeket.
kapotildi
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2004. aug. 05. 14:22

Hozzászólás Szerző: kapotildi » 2004. aug. 05. 14:31

:oops: :oops: :oops:
Sziasztok!

Nagy fába vágtam a fejszémet, segítséget kérek tőletek!
Megtudnátok fogalmazni, hogy mi a tűzvédelem?
Miért van rá szükség?
Dolgozatot kell írnom, és semmi okos nem jut az eszembe.
Tudom nyár van, de ha valaki segítene szívesen venném.

Köszi előre is mindenkinek!
pocok
Avatar
vizsgáló
vörös kakas réme
Hozzászólások: 470
Csatlakozott: 2004. ápr. 25. 19:16

Hozzászólás Szerző: vizsgáló » 2004. jún. 23. 15:35

Hát, itt úgylátom elég régen történt hozzászólás!

Na szóval. Olvasom az OTSZ tervezetét. A megelőzés nem az én asztalom, de találtam egy érdekes (most bekerülő új) pontot (csak a lényegét idézem): Panel épületben tilos pébégázpalackot használni, tárolni.

Ez idáig még rendben is lenne.
DE!! Mit csináljon az a szerencsétlen állampolgár akinak a nyakán maradt x darab palack akaratán kívül. ugyanis nem váltják vissza, többek között hála a 94/2003.(XII.18 ) számú a cseppfolyós propán-, butángázok és azok elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló GKM rendelet 8. § (3) bekezdésének. E szerint: a A pébégázpalack – eltérő megállapodás hiányában nem minősül betétdíjas csomagoló eszköznek (göngyölegnek). A fogyasztó birtokában lévő gázpalack a fogyasztó tulajdona, amelynek rendeltetésszerű használatáért a fogyasztó felelős.

Most akkor mi van?? Vissza nem tudok váltani, és van egy veszélyes hulladéknak minősülő aluminium darabod, a MÉH sem veszi be, stb, stb (szabad tovább tovább gondolni).

Szabad a rendelet ilyen változtatásával lehetetlen és törvénysértő helyzetbe hozni az állampolgárokat??

Nem kellene a visszavétel feltételeit megteremteni, az előtt, hogy a jogalkotó meggondolatlanul ilyen jogszabályt alkot??

Akkor most mi lesz? Avval, hogy ez a tiltás majd esetleg megjelenik a rendeletben a probléma nem oldódik meg!! :evil:

Tisztelt rendelet előkészítő kollégák!
Nem kellene a GKM-mel valamit egyeztetni?? (Tudom, hogy elég befolyásos a gázos lobbi). Azután bekerülhet ez a pont is az OTSZ-be.


Üdv:
vizsgáló
King
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 61
Csatlakozott: 2003. aug. 01. 10:13
Tartózkodási hely: Budapest

házi tűzjelzők

Hozzászólás Szerző: King » 2003. okt. 21. 9:34

Még egy pár szó a házi tűzjelzőkről

Örülök neki, hogy a 'maa' által vásárolt kínai tűzjelző jól működik. Alapesetben egyébként ezeket a tulajdonságokat mindegyik készülék tudja, a finomságokat csak a folyamatos teszteléssel lehet megismerni. Aki a gyakorlatban is tervez és telepít tűzérzékelőket, az ismeri a home-detektorokból összerakható rendszer és a valódi központtal rendelkező rendszer közötti különbséget. Mégis van néhány terület, ahol az egymással összekapcsolható elemes tűzjelzők nyugodtan használhatók (a teljesség igénye nélkül):
- családi házak, nyaralók
- max. 2 szintes alacsony kockázatú helyiség-csoportok (pl. irodák)
- D-C tűzveszélyességű kis raktárak, boltok (élelmiszer-, vasedénybolt stb)
Véleményem szerint az egyik fő feltétel, hogy a védett terület egy tulajdonos és egy használó kezelésében legyen!

Külön érzékelő fajta a vagyonvédelmi rendszerbe köthető típus, amely működési alapelvében a home-detektor egyik fajtája, de a riasztó rendszerében (annak tápellátási hálózatába is) kötötten. Ezek használatára a home-detektoroknál javasoltakat célszerű figyelembe venni.

Semmiképpen nem alkalmazhatók ott, ahol a tűzvédelmi hatóság tűzjelző telepítését írja elő, továbbá ott, ahol annak megléte biztosítási feltétel. Különösen nem szabad olyan helyen használni, ahol az életvédelmet, nagy vagyoni érték vagy pótolhatatlan műkincsek védelmét szolgálja. Az ilyen helyekre csak engedélyezett rendszerek használhatóak.
Avatar
maa
kapocspárkulcs tekergető
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2003. ápr. 08. 19:36
Tartózkodási hely: Székesfehérvár
Kapcsolat:

Kínai tűzjelző

Hozzászólás Szerző: maa » 2003. okt. 20. 19:31

Közben próbaképpen beszereztem egyet a Plusz-nál kapható kínai tűzjelzőből és a tapasztalataim a következők:
- a készülékhez van magyar nyelvű használati utasítás, sőt még szerelési tájékoztató is, még a több készülék felszerelésére is van javaslat, elég jónak is tűnik, néhány redszert én is szereltem, bár azok komoly hálózatok voltak, de az alpelvek hasonlóak
- a készülék alapban percenként vesz mintát, ha füstöt érzékel, folyamatosan több mintát is vesz egymás után mielőtt riaszt, így csak nagyon intenzív dohányfüst képes beindítani (ugye a cigaretta füstjét nem fújják ki folyamatosan :-))
- elem kimerülését jelzi, sőt a leírásban javasolják a tesztgombbal való hetenkénti ellenőrzést is.
Tehát lényegében véve elég jó, csak az a furcsa, hogy szerintem rajtam kívül az elmúlt két hétben senki nem vett egy darabot sem.
King
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 61
Csatlakozott: 2003. aug. 01. 10:13
Tartózkodási hely: Budapest

Hozzászólás Szerző: King » 2003. okt. 20. 16:02

(sok) Pár szó a házi tűzjelzőkkel kapcsolatban

Ezek a kis szerkezetek általában csak önmagukban működnek, rendszerbe nem építhetők össze. Ebből adódóan a felhasználhatóságuk igencsak korlátozott. Vagyis kb. csak arra jók, mint amit 'maa' is ír, vagyis a nyugodt alvás érdekében. Nekem személyesen már volt ilyen élményem, a katonaságnál volt ilyen kis tűzjelzőm, ami egyszer éjszaka fel is ébresztett (ezért tudok most én is hozzászólni). Ezt csak azért írom, mert nem a készülékek ellen vagyok, nekem már 18 éve van több ilyen a birtokomban, az összes rokonom ezt kapott tőlem karácsonyra ajándékba. Csak akkor háborodok fel, ha ezeket a kis csipogókat pl. egy könyvtár védelmére látom viszont, házilag összedrótozva; na erre tényleg nem alkalmas.
A korlátai a szabványos, rendszerbe kötöttekhez képest:
- elemmel működik, ugyan a merülést hanggal jelzi, de rendszerint a kimerült telepet nem pótolják, csak kiveszik
- csak helyben ad jelzést, ezért távollétünkben senkit nem értesít, ha tűz van
- téves jelzésre hajlamosabbak, mert sokkal egyszerűbb szerkezetűek, mint a profi társaik
- senki nem tartja őket karban (pedig néha nem ártana a bogarakat kipiszkálni belőle)
- ha valaki az utcáról hall egy ilyen szaggatott hangot és nem érez füstszagot, senkit sem fog értesíteni, ha mégis, akkor a tűzoltósági híradós fogja hülyének nézni (bocs, vagy mégsem?)
- mivel a felszereléséhez nem kell tervező, ezért sokszor rossz helyre szerelik fel (sok téves jelzés vagy soha nem fog jelezni)
- ha a kellő pillanatban nem működik és ebből bajom lesz, kihez forduljak (talán fel...); a szabványos tűzjelzőnek van felelős tervezője, kivitelezője, karbantartója, akár a bíróság előtt is.

Ez csak néhány gondolat, még lehetne sorolni. Ha már mindenképpen elszánom magamat egy ún. home-detektor vásárlására, hát biztos, hogy nem egy mindenes áruház polcáról fogok egy kínai gyártmányt begyűjteni (remélem a kínai kereskedők ezért nem fognak lenyakazni üzletrontásért).
A szerintem helyes eljárás:
- profi tűzjelzős cégtől vásárolok (némelyiknek van ilyen terméke)
- ellenőrzöm, hogy rendelkezik magyar behozatali engedéllyel (BM TOP, TPVOP, OKF, attól függ, mikor engedélyezték)
- kérek hozzá magyar nyelvű ábrás felszerelési utasítást
- tartós 9 V-os elemet veszek hozzá, kerül amibe kerül
- ha családi házban lakom, legalább 2 db-ot veszek és helyezek el
- gondosan mérlegelem, hová helyezzem, ha téves jelzéseket okoz, másik helyre átszerelem
- ha jelzi az elem merülését, azt azonnal egy új tartós elemmel pótolom (nekem sokkal jobban bevált az újratölthető 9 V-os, csak elsőre kerül kb. 2-3-szor többe, utána megtérül)
- hetente a tesztgombbal kipróbálom, hogy tényleg működik-e

Remélem senki kedvét nem vettem ettől az egyébként életmentően hasznos kis készüléktől. Tájékoztatásul, jobb készüléket kb. 6.000 Ft-tól lehet találni, a 15-20.000 Ft-os sem tud feltétlenül többet. És még egy tanács: újabban megjelentek a CO (szén-monoxid) mérésen alapuló érzékelők. Amíg azok nem forrnak ki, vegyük inkább a "hagyományos" optikai vagy ionizációs érzékelőket.
Akinek további kérdése van ebben a témában, annak tervezőként és szakértőként közvetlenül is tudok válaszolni (andras.kiraly@ahbrt.hu)
Avatar
maa
kapocspárkulcs tekergető
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2003. ápr. 08. 19:36
Tartózkodási hely: Székesfehérvár
Kapcsolat:

Házi füstjelző

Hozzászólás Szerző: maa » 2003. okt. 03. 19:36

Talán ide illik legjobban a kérdés: Van valakinek valami tapasztalata a Plusz-nál igen olcsón kapható "REV" által nagy Kínában gyártott füstjelzővel kapcsolatban. Meglepően olcsó és nem vagyok biztos benne hogy a külcsínen túl a belbecs is megvan. Ciki ha valaki nyugodtan alaszik közben meg mégis füstmérgezést kap.
P/20
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 542
Csatlakozott: 2002. aug. 28. 20:19
Tartózkodási hely: Pomáz
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: P/20 » 2003. aug. 07. 13:52

Valamik történnek itt a háttérben, amiről nem tudok, de nem baj. Lehet, hogy közismert tény, hogy ki hova akar felszerelni és ki kit ismer személyesen, de ezekről szintén lemaradtam, mert a téma miatt érdektelen. Nem különösen rágtam be Roland hozzászólásán, csak a szabályokról alkotott véleményünk tér el. A helyesírásra vonatkozó megjegyzésem sem elsődlegesen a helyesírásra vonatkozik, hanem arra, hogy alapvető szabály van még a helyesírásra is, amit minden gyereknek oktatnak, mégsem tartják be. Akkor egy specifikus szabályozással (ld tűzoltókészülék) mit akarunk?
Idézek egy szakmai anyagból, abból a részből, mely a mai magyar tűzvédelem gyengeségeit elemzi:
"- a felvázolt jövőkép programjának kidolgozásában és megvalósításában érdekelt szakemberek (relatív) hiánya, belterjes szakmai közélet, "rendvédelmi attitűd",
- misztifikált társadalmi kép a "specializált" tűzoltó szakmai tevékenységekről (hősiesség mítosza, segít vagy büntet dilemma, stb)
-információs káosz, (politikus, tulajdonos, közember, média)
-generációs (családi) tradíciók hiánya"

Aki akarja, az ebből megértheti, hogy miről beszélek. Aki nem ...
Avatar
Roland
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 688
Csatlakozott: 2002. aug. 22. 12:07
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Roland » 2003. aug. 03. 21:43

Gondolkoztam a dolgon, és Kis-Guczi Péter levelén is aki megértetett velem valamit. Hogy mit az lényegtelen egy biztos. Bocsánatot kérek mindenkitől akivel bunkó voltam vagy esetleg olyan témában okoskodtam amihez nem értek. Sajnálom, Fórumos pálya futásom végére értem, kértem hogy töröljék a nevemet nem tették így "porosodik" majd. Mindenkinek további kellemes Fórumozást és mégegyszer mindekitől sajnálom akit megsértettem megbántottam. Viszlát all!
Danka János
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2180
Csatlakozott: 2002. dec. 01. 17:49
Tartózkodási hely: Várpalota

Hozzászólás Szerző: Danka János » 2003. aug. 03. 17:04

Hát én nem!
Sziasztok!
Icoka: a döntés természetesen a tied, de azért néhány dolgot a figyelmedbe ajánlok:
1. A Fórumon hivatásos és önkéntes tűzoltók illetve érdeklődő civilek irogatják le véleményeiket.
2. Van aki egyik témában "profi", van aki másban (vagy annak hiszi magát). Olyan is előfordul, hogy csak véleménye, megérzése van egy témában és azt írja le.
3. Szerencsére nem vagyunk egyformák, így nem is gondolkodunk egyformán. Ebből alakul ki a vita (ami viszont nem veszekedés).
4. Végül a konkrét ügyről: P/20 és közted kialakult egy polémia az adott témában (nem győztétek meg egymást). Ebbe "mászott" bele Roland, akiről ugye tudjuk, hogy nálatok akar tűzoltó lenni (nagyon helyesen), és téged személyesen is ismer. A saját stílusában megkérdőjelezte P/20 tűzoltó létét, amin ő berágott (ebben talán igaza volt), és leírta azt a helyesírásos szöveget (ez talán nem kellett volna). A kialakult feszültség csökkentése érdekében írtam le én a hozzászólásomat, ami tényleg nem a témához kapcsolódik (mea culpa...). Erre jött a te reakciód.
Háát, te tudod.
Én sajnálnám.
BOXER
kapacsmester
Hozzászólások: 288
Csatlakozott: 2003. márc. 25. 17:58

Hozzászólás Szerző: BOXER » 2003. aug. 03. 14:17

Gratulálok Icoka. Tökéletesen egyetértek veled!!
lcoka
pernyekergető
Hozzászólások: 39
Csatlakozott: 2003. máj. 11. 20:00

Hozzászólás Szerző: lcoka » 2003. aug. 03. 12:16

Komolytalanná tettétek a lényeget,ez nem általános iskolás szint,ahol tanuljátok a helyesírást.
Részemről egyre inkább úgy tűnik, ez az egész fórum lelkes amatőrök vitája a profik munkájáról
Sok hozzászólás ezt bizonyítja....Szakmai alap nélkül véleményt nyílvánítani?
Azt gondoltam ezen a fórumon hívatásos és önkéntes tűzoltók cserélnek véleményt,adott esetben vitatkoznak a tűzoltói munka jobbá tétele érdekében.Sajnos tévedtem...
Én kiszállok innen végleg.
Sajnálom,de méltatlan lenne részemről tovább "érdemi " gondolatcserét ne adj' isten vitát folytatni. :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :?:
P/20
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 542
Csatlakozott: 2002. aug. 28. 20:19
Tartózkodási hely: Pomáz
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: P/20 » 2003. aug. 02. 15:07

Köszönöm DJ! Lehet, hogy mindkettő. :-)
Danka János
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2180
Csatlakozott: 2002. dec. 01. 17:49
Tartózkodási hely: Várpalota

Hozzászólás Szerző: Danka János » 2003. aug. 02. 14:35

Sziasztok!
A "figyelj"-ből lemaradt a "j". :lol:
Vagy idegességből vagy a klaviatúra elpiszkolódásából. :D
Mindkettőn lehet segíteni. :wink:
P/20
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 542
Csatlakozott: 2002. aug. 28. 20:19
Tartózkodási hely: Pomáz
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: P/20 » 2003. aug. 02. 1:14

Figyel kisfiam! A "Súlyos" szót ly-vel kell írni! Ez is szabály és mégsem tartod be! Ne süketelj nekem szabályokról.
Válasz küldése