Zagytározó gátja szakadt át

Egy hely, ahol a mindennapi munka során felmerült szakmai kérdéseket lehet kitárgyalni.
Válasz küldése
Avatar
kj2391
pernyekergető
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2010. márc. 23. 10:53
Tartózkodási hely: BUDAPEST-Pest megye

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: kj2391 » 2010. okt. 08. 15:05

Az alábbi videót figyelmetekbe ajánlva...jól látható a védelmi "szakipari munka" (3'23''-tól 8'23"-ig)....tragikus!!!!

http://www.rtlklub.hu/most/14599_hazon_ ... siszap-kat" onclick="window.open(this.href);return false;
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2010. okt. 08. 14:54

Az alábbiakat érdemes átolvasni:

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény

2) E törvény alkalmazásában veszélyhelyzet a szükséghelyzetet [Alkotmány 19. § (3) bek. i) pont] el nem érő mértékű, az élet- és vagyonbiztonságot vagy a környezetet veszélyeztető természeti csapás, illetőleg ipari baleset okozta állapot, amelyet különösen a következő események válthatnak ki:
a) súlyos, több embernél halálos lefolyású tömeges megbetegedést előidéző kórokozó megjelenése, amely kórokozót ürítő embertől, kórokozót tartalmazó holttesttől, kórokozóval szennyezett élelmiszerből, vízből, talajból, tárgyról, anyagról, levegőből, állatból vagy állati tetemből származik;
b) ivóvíz célú vízkivétellel érintett felszíni vizek haváriaszerű szennyezése;
c) kedvezőtlen meteorológiai viszonyok következtében fellépő légszennyezettségi állapot, amelynek során bármely légszennyező anyag koncentrációja a 30 perces levegőminőségi határértéket a megengedett esetszámon felül meghaladja;
d) a környezet veszélyes hulladékkal való közvetlen és súlyos szennyezése;
e) az atomenergia alkalmazását szolgáló létesítményben, berendezésben radioaktív anyaggal végzett tevékenység során vagy nukleáris űrobjektum becsapódását követően a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló és a lakosság nem tervezett sugárterhelését előidéző esemény;
f) ipari létesítményben, továbbá szénhidrogén-kitermelés során vagy veszélyes anyag tárolása és szállítása közben bekövetkező baleset, amikor a szabadba kerülő mérgező anyag az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyezteti;
g) árvízvédekezés során, ha az előrejelzések szerint az áradó víz az addig észlelt legmagasabb vízállást megközelíti és további jelentős áradás várható, vagy elháríthatatlan jégtorlasz keletkezett, illetőleg, ha töltésszakadás veszélye fenyeget;
h) több napon keresztül tartó kiterjedő, folyamatos, intenzív, megmaradó hóesés vagy hófúvás;
i) régión belül egyidejűleg járhatatlan vasútvonal, főút, valamint legalább öt mellékút;
j) belvízvédekezés során, ha a belvíz lakott területeket, ipartelepeket, fő közlekedési utakat, vasutakat veszélyeztet és további elöntések várhatók.

A polgármester

10. § (1) A polgármester illetékességi területén irányítja a polgári védelmi feladatok végrehajtását. E jogkörében:
a) a polgári védelmi kötelezettség alatt álló állampolgárt határozattal polgári védelmi szolgálatra kötelezi, illetőleg a területi, települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetbe, kiképzésre és gyakorlatra osztja be;
b) a polgári szervek részére elrendeli a polgári védelmi kötelezettségen alapuló települési és munkahelyi polgári védelmi szervezetek megalakítását és az alkalmazás feltételeinek biztosítását;
c) biztosítja a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő, rendelkezésre bocsátott technikai berendezések működtetését;
d) polgári védelmi ügyekben első fokú hatóságipolgári védelmi ügyekben első fokú hatóság> jogkört gyakorol;
e) felelős a település polgári védelmi terveinek kidolgozásáért;
f) gondoskodik a központi készletekből átadott anyagi-technikai eszközök állagának megóvásáról és megfelelő tárolásáról.
(2) A polgármester a polgári védelmi feladatok végrehajtása során
a) szervezi és irányítja a lakosság felkészítését, egyéni és óvóhelyi védelmét, kitelepítését, kimenekítését, illetőleg befogadását és visszatelepítését;
b) szervezi és irányítja az anyagi javak védelmét, a lakosság létfenntartásához szükséges anyagi javakkal történő ellátását;
c) elrendeli a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester rendelkezése alapján – vagy halasztást nem tűrő esetben annak utólagos tájékoztatásával – polgári védelmi szervezetek alkalmazását;
d) szervezi a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a társadalmi szervezetek együttműködését, illetőleg együttműködik más települések polgármestereivel a polgári védelmi feladatok végrehajtásában.A polgári védelmi tervezés rendszerérőlés követelményeiről szóló 20/1998. (IV. 10.) BM rendelet

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Pvtv.) 42. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a polgári védelmi tervezés rendszeréről és követelményeiről a következőket rendelem el:

Értelmező rendelkezések

1. § E rendelkezés alkalmazásában
a) általános polgári védelmi terv: a rendkívüli állapot idején és az Alkotmány 19/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá a szükségállapot idején bekövetkező fegyveres cselekmények esetén végrehajtandó polgári védelmi feladatokat tartalmazza;
b) veszélyelhárítási terv: az Alkotmány 19. §-a (3) bekezdésének i) pontja szerinti elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség, továbbá a 35. §-a (1) bekezdésének i) pontjában meghatározott veszélyhelyzet, katasztrófa esetén, illetve a Pvtv. 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott veszélyhelyzet időszakában végrehajtandó polgári védelmi feladatokat tartalmazza;
c) veszélyelhárítási részterv: olyan terv, ami csak egy feladatcsoporthoz tartozó, korlátozott számú polgári védelmi feladatot tartalmaz;
d) veszélyeztető hatás: fegyveres összeütközés, katasztrófa, valamint más veszélyhelyzet esetén kialakuló hatás, amely a lakosság életét, anyagi javait és az életben maradás feltételeit fenyegeti, és amely elleni védekezés polgári védelmi feladatok végrehajtásával jár együtt.

A tervezés általános követelményei és a tervkészítésre kötelezettek köre

2. § (1) Általános polgári védelmi tervet és veszélyelhárítási tervet, illetve veszélyelhárítási résztervet a 3–9. §-okban meghatározottaknak kell készíteni.
(2) Az általános polgári védelmi terv és a veszélyelhárítási terv tervezés szintje szerint lehet:
a) alapterv,
b) az összesített terv,
c) központi terv.
(3) Az alapterveket a számbavehetően jellemző veszélyeztető hatás elhárítására és felszámolására teljes részletességgel, a személyi és technikai erőforrások hozzárendelésével kell elkészíteni.
(4) Az összesített és a központi tervek elkészítésének alapjául szolgáló adatokat az adott tervezési szinten jelentkező koordinációs feladatok ellátásához szükséges mértékben kell összesíteni és adattárban rögzíteni. Az adott tervezési szint által irányítandó feladatokat teljes részletességgel kell kidolgozni.

3. § (1) Központi általános polgári védelmi tervet kell készíteni a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon (a továbbiakban: országos parancsnokság) a minősített időszaki ügyrendhez igazodóan. A központi általános polgári védelmi terv az összesített általános polgári védelmi tervek és a polgári védelmi alaptervek alapját képezi.
(2) Illetékességi területükre kiterjedően összesített általános polgári védelmi tervet kell készíteni a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságon, a fővárosi polgári védelmi igazgatóságon, továbbá a polgári védelmi kirendeltségeken. A polgári védelmi kirendeltségek a polgári védelmi irodák részére, az illetékességi területükre vonatkozó tervkivonatot biztosítanak.
(3) Általános polgári védelmi alaptervet kell készíteni:
a) a 18/1996. (VII. 25.) BM rendelet szerint polgári védelmi szempontból sorolt településeken és Budapest főváros kerületeiben;
b) a helyi védelmi bizottság székhelyén működő polgári védelmi kirendeltségeknek illetékességi területre vonatkozóan;
c) a hatósági határozattal kijelölt polgári szerveknél.
(4) A (3) bekezdés a)–b) pontjai szerint a tervek készítésénél a Pvtv. 10. §-a (1) bekezdésének e) pontja az irányadó. A (3) bekezdés c) pontja szerinti tervek elkészítéséért a kijelölt szerv vezetője a felelős.

4. § (1) Veszélyelhárítási alaptervet kell készíteni a polgári védelmi szempontból I., II., III. csoportba sorolt településeken, valamint a fővárosi kerületekben.
(2) A településeken a tervet a települési polgári védelmi parancsnokság, a helyi védelmi bizottságok székhelyén a BM OKF területi szervei alárendeltségében működő polgári védelmi kirendeltség készíti.
(3) Veszélyelhárítási alaptervet kell készíteni a hatósági határozattal kijelölt polgári szerveknek az alkalmazottaik védelmére, a tevékenységükre jellemző veszélyeztető hatások elhárítására.
(4) A hatósági határozattal kijelölt polgári szervek a telephely környezetét veszélyeztető hatásokról kötelesek adatokat szolgáltatni a települési veszélyelhárítási tervet készítő szervnek.

5. § A veszélyelhárítási alaptervek felhasználásával veszélyelhárítási összesített tervet készít a katasztrófavédelem megyei, fővárosi és körzeti hivatásos szerve az illetékességi területén jelentkező veszélyelhárítási feladatok összehangolására.

6. § A veszélyelhárítási megyei összesített tervek felhasználásával központi veszélyelhárítási tervet készít a Főigazgatóság a katasztrófavédelemvédelem területi szerveinek beavatkozási, elhárítási lehetőségeit meghaladó veszélyhelyzetek kezelésére, összehangolására.

7. § (1) A megyei közgyűlés elnöke által kijelölt, polgári védelmi szempontból IV. csoportba sorolt, illetve nem sorolt településeken meghatározott polgári védelmi feladatok ellátására veszélyelhárítási résztervet kell készíteni.
(2) Veszélyelhárítási részterv készítése írható elő különösen a sorolt települések lakosságának kitelepítéséből adódó elhelyezés, befogadás, védelem biztosítására.

8. § A tervkészítésre e rendelet alapján nem kötelezett településen a veszélyelhárítási alapterv elkészítéséről, valamint a tervkészítésre kötelezett településeken a veszélyelhárítási alapterv szükség szerinti kiegészítéséről a polgármester dönt.

9. § Veszélyelhárítási feladattervet kell készíteni a polgári védelmi feladatok végrehajtásában közreműködőként érintett határőrségi és a Pvtv. 2. §-a (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott rendvédelmi szerveknek a veszélyeztető hatások következményeinek felszámolásában való részvételükre.

10. § Az általános polgári védelmi terv a következő polgári védelmi feladatokat tartalmazza:
a) irányítás, vezetés (management), együttműködés,
b) riasztás, figyelmeztetés, tájékoztatás,
c) kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés,

d) óvóhelyi védelem,
e) elzárkóztatás,
f) egyéni védőeszközök, menekülő felszerelések biztosítása a mentőerők, illetve a lakosság részére,
g) létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
h) kulturális javak, fontos vagyontárgyak védelme,
i) elsötétítés, fényálcázás,
j) polgári védelmi szervezetek alkalmazási készenlétbe helyezése és a hivatásos polgári védelmi szervek készenlétbe helyezése,
k) felderítés, alkalmazás, mentés,
l) elsősegélynyújtás, sérültszállítás,m) mentesítés (sugár, illetve vegyi),
n) fertőtlenítés,
o) ideiglenes helyreállítás,
p) áldozatokkal kapcsolatos tevékenység,
q) híradás biztosítása,

r) tűzoltási közreműködési feladatok,
s) a mentéshez szükséges anyagi készletek, továbbá az élelmiszer, ivóvízellátás biztosítása, étkeztetés a mentőerők, illetve lakosság vonatkozásában,
t) szállítás,
u) migráció esetén a menekültek ideiglenes elhelyezésében, ellátásában való közreműködés.

11. § (1) A veszélyelhárítási terv elkészítése során különösen a következő veszélyeztető hatásokat kell figyelembe venni:
a) árvíz,
b) belvíz,
c) vízszennyezés élő vizekben, ivóvízkészletekben,
d) rendkívüli időjárási körülmények, úgymint a nagymennyiségű csapadék (eső, hó), szélvihar, aszály,
e) földrengés, földcsuszamlás,
f) levegőszennyezés,
g) veszélyes anyagok előállítása, felhasználása, tárolása,
h) veszélyes anyagok szállítása közúton, vasúton, vízi- és légi úton,
i) veszélyes hulladékok hatásai,
j) robbanás üzemi környezetben, lakókörnyezetben,
k) tűzeset, ha az a lakosságot vagy az anyagi javakat tömeges mértékben veszélyezteti,
l) energetikai közüzemi rendszerek zavarai, leállása,
m) jellemzően visszatérő tömegmozgások, torlódások,
n) járvány, járványveszély, állategészségügyi járványveszély,
o) nukleáris veszélyhelyzet,
p) terrorcselekmények, illetve az azzal való fenyegetés hatásai,
q) bajbajutott légijárművekkel kapcsolatos tevékenység.
(2) A veszélyelhárítási tervben szereplő feladatokat az adott településen, illetve polgári szervnél jellemző vagy feltételezhető veszélyeztető hatás típusaira kell kidolgozni.
(3) A veszélyelhárítási tervekben a 10. §-ban meghatározott polgári védelmi feladatok közül azokat kell tervezni, amelyek a veszélyeztető hatások elleni védekezés során szükségesek.

A tervek jóváhagyása

12. § A központi általános polgári védelmi tervet és a központi veszélyelhárítási tervet a belügyminiszter hagyja jóvá.
13. § (1) A polgári védelem megyei, fővárosi összesített általános polgári védelmi tervét és a veszélyelhárítási összesített tervét a főigazgatóság egyetértése után a megyei közgyűlés elnöke, Budapesten a főpolgármester hagyja jóvá.
(2) A polgári védelem körzeti összesített általános polgári védelmi tervét és a veszélyelhárítási összesített tervét a megyei igazgatóság és a polgári védelmi körzet illetékességi területén működő helyi védelmi bizottságok elnökei egyetértése után a körzetközpont helyi védelmi bizottságának elnöke hagyja jóvá.
(3) A település, illetve a polgári szerv általános polgári védelmi alaptervét és a veszélyelhárítási alaptervét a polgármester, illetve a polgári szerv vezetője hagyja jóvá a katasztrófavédelmi kirendeltség egyetértésével.

14. § (1) A fővárosi kerület veszélyelhárítási tervét és általános polgári védelmi alaptervét Budapest Főváros Polgári Védelmi Parancsnoksága egyetértése után a kerületi polgármester hagyja jóvá.
(2) A budapesti telephellyel rendelkező polgári szervek veszélyelhárítási alapterveit és általános polgári védelmi terveit a kerületi polgári védelmi parancsnokság egyetértése után a polgári szerv vezetője hagyja jóvá.

A tervek készítésének határideje

15. § Az általános polgári védelmi tervek esetében az e rendelet hatálybalépését követő:
a) 60 napon belül a minősített időszaki ügyrendre figyelemmel a főigazgató kiadja a polgári védelem hivatásos szerveinek a tervkészítéssel kapcsolatos feladataira vonatkozó parancsnoki intézkedést;
b) 120 napon belül a főigazgatóság elkészíti a központi általános polgári védelmi tervét;
c) 180 napon belül a megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok, 270 napon belül a fővárosi kerületi és a körzeti polgári védelmi kirendeltségekk elkészítik az összesített általános polgári védelmi terveiket;
d) egy éven belül a települések és a polgári szervek elkészítik az általános polgári védelmi alapterveiket.

16. § A veszélyelhárítási tervek esetében az e rendelet hatálybalépését követő:
a) 120 napon belül a tervkészítésre kötelezettek összegyűjtik a tervezési adatokat, azokat rendszerezik és adattárakat készítenek;
b) 240 napon belül a települések, valamint a polgári szervek kidolgozzák a veszélyelhárítási alapterveiket;
c) 300 napon belül a kirendeltségek, megyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságok elkészítik az összesített veszélyelhárítási összesített terveiket;
d) egy éven belül az országos parancsnokság elkészíti a központi veszélyelhárítási tervét.

17. § A tervkészítésre kötelezettek a veszélyelhárítási, illetve az általános polgári védelmi terveik vezetésre, irányításra vonatkozó részeit kötelesek folyamatosan naprakészen tartani, egyéb részeiknél azok adatait, az adattárakat kötelesek félévente felülvizsgálni és pontosítani.

18. § A tervek elkészítése során biztosítani kell, hogy az összesített veszélyelhárítási tervek és az összesített általános polgári védelmi tervek összhangban álljanak a megyei, fővárosi védelmi bizottságok katasztrófaelhárítási, illetve polgári védelmi intézkedési terveivel.

Vegyes és záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.


Veszélyelhárítási alaptervet kell készíteni a polgári védelmi szempontból I., II., III. csoportba sorolt településeken, valamint a fővárosi kerületekben.

Alka, mint kj2391 is írta II. csoportba sorolt!
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
kj2391
pernyekergető
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2010. márc. 23. 10:53
Tartózkodási hely: BUDAPEST-Pest megye

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: kj2391 » 2010. okt. 08. 13:31

Kérdésedben a válasz...persze, hogy nem tudták ...mindenki "iszapról" beszélt,nem lúgfürdőről.
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2254
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: Harley » 2010. okt. 08. 12:57

Kérdés, hogy volt-e megfelelő (és megfelelő mennyiségben) védőruházat a helyszínen. A tűzoltók tudták-e, hogy milyen tulajdonságú anyaggal állnak szemben. Ne feledjük el, nyolc tűzoltó megégett!
Avatar
kj2391
pernyekergető
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2010. márc. 23. 10:53
Tartózkodási hely: BUDAPEST-Pest megye

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: kj2391 » 2010. okt. 08. 12:46

Meg kell védenem a polgármestereket a mellett,hogy alapjaiban egyetértünk.
A polgármester alapvetően politikus,nem elvárható tőle,hogy értsen "mindenhez" erre vannak a megfelelő szakértők. Az valóban igaz,hogy a védelmi bizotságot vezetik,de azok tagjait a szakhatóságok adják. Katvéd (hivatásos polgári védelem), tűzoltóság,mentők,ÁNTSZ,rendőrség, helyi polgári védelmi vezetők,stb. igény szerint.
Erre vannak jogszabályi előírások (lásd korábbi írásomat).
Katasztrófa esetén pedig a korábban jóváhagyott,és "kötelezően" begyakorolt védelmi terveknek megfelelően kellene intézkedni...nem kapkodni összevissza.
Ne feledjük Ajka PV II.-es besorolású !!!!!!
Ez lenne az elmélet. És ez az OKF feladata...lenne.
A valóság az,hogy szinte mindig a tűzoltók vonulnak elsőként !!!
A többi meg majd kialakul...ez elképesztő !!!
Kiváncsi lennék mikorra ért ki az OKF vegyi felderitő csoportja??? Mert az ismert,hogy a valódi vegyvédelmet a honvédség képviselte...
specialis
pernyekergető
Hozzászólások: 20
Csatlakozott: 2006. feb. 16. 7:21

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: specialis » 2010. okt. 08. 11:24

A katasztófák esetén a polgármesterek a helyi védeli bizottság vezetői. Minden különösebb hozzáértés nélkül, hiszen ma Magyarországon semmilyen végzettségi előírása nincs a polgármester megválaszthatóságának. Sőt utána sem kell elvégezni semmilyen tanfolyamot, hogy legalább valami halvány derengésük legyen az intéskedési jogokról, kötelességekről és azok gyakorlati megvalósításáról.
Mondjuk egypár órányi anyag, úgymint: meteorológia, kémia(veszélyes anyagok), jog, pszichológia, kommunikáció, mentésszervezés.....
A katasztrófavédelemnek ezzel kéne foglalkozni, nem a tűzoltóságok felesleges baszogatásával mindenféle piszlicsáré dologgal.
Avatar
firefighter25
tűzkakas-idomár
Hozzászólások: 329
Csatlakozott: 2009. ápr. 30. 10:33

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: firefighter25 » 2010. okt. 08. 9:38

A károsultak szemszögéből...Érdemes megnézni:

http://www.rtlklub.hu/most/14599_hazon_ ... siszap-kat" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar
firefighter25
tűzkakas-idomár
Hozzászólások: 329
Csatlakozott: 2009. ápr. 30. 10:33

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: firefighter25 » 2010. okt. 07. 18:01

http://www.indexveszprem.hu/index.php?o ... Itemid=799" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar
elemigolyo
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 642
Csatlakozott: 2008. szept. 04. 19:55
Tartózkodási hely: D.M.C.V.

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: elemigolyo » 2010. okt. 07. 13:26

Ki akarna ott maradni?Persze 10 év múlva meg a gyerekem szedjen össze valami kórságot mi?20 db dózer egymás mellett azt hajrá, felesleges több száz embernek éjjel nappal ezt a szart takarítani.Ami van veszély(palackok, stb.)megszűntetni azt földig zúzni a romokat.Ez a lehető legjobb megoldás. :???:
Ha haragszol is rá, de bajban van, akkor is segíteni fogsz rajta. by:elemigolyo...
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2254
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: Harley » 2010. okt. 07. 13:03

Orbán: Itt nem lehet élni

A miniszterelnök kimondta, amit ki kellett mondani: nincs értelme az újjáépítésnek.
szössz
lángterelgető
Hozzászólások: 183
Csatlakozott: 2010. máj. 20. 1:39

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: szössz » 2010. okt. 07. 13:01

Csatlakozom az előttem szólóhoz és akár dagonyázhatnak is az iszapban egy kicsit, hisz ők mondták, hogy nem veszélyes. :satani:
Avatar
elemigolyo
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 642
Csatlakozott: 2008. szept. 04. 19:55
Tartózkodási hely: D.M.C.V.

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: elemigolyo » 2010. okt. 07. 12:49

Tulajdonképpen úgy gondolom, hogy a MAL Zrt. megvásárolta Devecsert, Kolontárt. :-D
Fizess kutya :tapsolo:
Ha haragszol is rá, de bajban van, akkor is segíteni fogsz rajta. by:elemigolyo...
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5940
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Index.hu

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2010. okt. 07. 12:36

Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2254
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: Harley » 2010. okt. 07. 12:32

http://letemps.ch/opinions/chappatte" onclick="window.open(this.href);return false;
borostás
csizmás kandúr
Hozzászólások: 207
Csatlakozott: 2010. máj. 20. 9:00

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: borostás » 2010. okt. 07. 12:04

Az előző hozzászólásomhoz még csak annyit. Remélem, hogy a felelősök nem csak büntetőjogilag, de anyagilag is el lesznek marasztalva. Van nekik úgy is elég, mert gazdagok. Nem is kicsit! Most mint vezetők vállalják is a következményeket. Ők mint vezetők felelősek a mindenért. Azért is amit tettek, de azért is amit elmulasztottak megtenni. Sok családnak veszett oda mindene. lettek hajléktalanok. Ráadásul haláleset is történt. Meglepődnék ha nem lenne felelős! Bár itt minden megtörténhet. A felelősök álljanak helyt a károsultakért. De megkockáztatom. A felmerült költségeket is megfizettetném velük. Mert ez az ország adófizetőinek a pénze volt, melyet ráköltöttek a védekezésre. Fizessék vissza!!!!! Felháborító lenne, ha az eset kivizsgálást követően ugyanúgy nagyon nagy vagyonnal élnének tovább mintha nem történt volna semmi. Bezzeg Kínában a vezetőket elég szigorúan büntetik!!!
Az adakozóknak meg minden elismerésem. Ez igenis összetartás!!!!! Bezzeg a gazdagok már nem biztos, hogy ennyire szívükön viselik a szegények dolgát.
Drakula
kapocspárkulcs tekergető
Hozzászólások: 49
Csatlakozott: 2010. aug. 12. 10:56

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: Drakula » 2010. okt. 07. 11:31

Harley írta:"A kármentesítés minél hatékonyabb és gyorsabb végrehajtása érdekében a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság döntése alapján Rendőrség lezárta a Kolontár és Ajka közti utat, valamint Devecserben a Hunyadi, Szent Imre, Batthyány és Móricz Zs. utcát. A lezárt útszakaszokra csak a kármentesítésben résztvevő munkagépek, a hatóságok autói, valamint az ott lakók hajthatnak be.

A Védelmi Bizottság döntése alapján - a munkavégzés zavartalanságának biztosítása érdekében - a lezárt területekre a sajtó munkatársai sem mehetnek be. "

Dilettáns döntés. A katasztrófa után három nappal elkezdenek teljesen feleslegesen szórakozni a médiával.
Ehhez kellett Dobson Tibor?
Hozzászólásom nem tény, hanem vélemény.
borostás
csizmás kandúr
Hozzászólások: 207
Csatlakozott: 2010. máj. 20. 9:00

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: borostás » 2010. okt. 07. 11:26

Baj van, nagy baj van. Tényleg, ilyen mélyre süllyedtek emberek, hogy még a munkájukat sem tudják becsületesen elvégezni??? Riadó!!!! Ébresztő!!!!! Ennek a mentalitásnak nem lesz jó vége! Ha továbbra is így megy lesznek még cifra esetek! És remélem lesznek felelősök is! És ne csak a "végekről" a kisember, hanem nagyobbak is akik a szegény népen gazdagodik meg, de az alapvető biztonságot sem tartja, tartatja be, mert elég egy "nokiás" doboz!!
Avatar
kj2391
pernyekergető
Hozzászólások: 31
Csatlakozott: 2010. márc. 23. 10:53
Tartózkodási hely: BUDAPEST-Pest megye

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: kj2391 » 2010. okt. 07. 11:19

Méga az egyel korábbihoz....
És akkor tegyük hozzá,hogy nem egyedi eset. Települések tömege "ücsörög" hasonló időzített bombán.
Szabályok, törvények megvannak ugyan,de a kutya nem tartja be.
Az ellenőrzések pedig erősen korrupció gyanúsak.
Kérdezze már meg valaki...ki volt az aki elfogadta azt a "biztonsági jelentést" amiben az van,hogy ebből a tárolóból csak 4-500 köbméter anyag folyhat ki baleset esetén.
Így aztán persze,hogy nem tudnak mit kezdeni 1 millió köbméterrel.
fotik
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 69
Csatlakozott: 2010. aug. 30. 8:47

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: fotik » 2010. okt. 07. 10:56

Én nem tudom.Nem vagyok mérnök, akadémikus, miniszter, főigazgató, polgármester, elnök, de ami most zajlik, az józan paraszti ésszel érthetetlen. Szutyakolnak lapáttal, vödrökkel, ott szerencsétlenkednek emberek teljesen értelmetlenül. Nem kellene belátni, hogy oda vissza lakni, élni, főleg gyerekkel nem is lenne szabad engedni senkit sem? Meg kellene kérdezni a lakókat, ki akar visszamenni, egyet az ezerrhez, hogy nem sokan. Akkor meg minek rugózni, látszattevékenységet végezni, temérdek pénzt kibaszni az ablakon. Lakásokat kellene adni a szerencsétlenül jártaknak. Van egy csomó üres lakás, a katonák bármikor képesek összerakni több száz ember részére összkonfortos lakrészeket, vagy bármi más megoldást találni a lakhatásukra a télen. Aki amit akar, hadd vigyen el a házából, és hajrá. Eldózerolni a faszba mindent, hogy legalább mentesíteni lehessen mindenhol, még a legmegközelíthetetlenebbnek tűnő helyeken is. Aztán néhány év múlva, amikor emberhez méltó körülmények lesznek, majd meglátják. Ti visszaköltöznétek azokba a házakba? Gyerekkel, udvarral, kertet gondoznátok, ennétek az ott termett bármiből? Érthetetlen. Dehát én nem vagyok magas beosztásban és magasan iskolázott sem. Csak okoskodok.
borostás
csizmás kandúr
Hozzászólások: 207
Csatlakozott: 2010. máj. 20. 9:00

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: borostás » 2010. okt. 07. 10:43

Hát, mit mondjak!!! Az egész eset rávilágít arra, hogy mennyire nagy baj van kis hazánkban. És sok esetben a fejekben!!! A kiindulási alap: csak ne történjen semmi!!!!!! Ha nincs semmi, szépen jól elvagyunk. (profit, védőruha hiány, lakosság felkészítés, felkészületlenség, az ellenőrzést majd megoldjuk, úgy sem volt eddig semmi ezután sem lesz, beavatkozás irányítása, információ áramlás, TETRA használhatósága, média tájékoztatása stb.) Ha baj van, akkor meg mindenki vakarózik!!! Mit is kellene csinálni??? Hogyan???? Mivel??? Kivel??? Ja, kell védőruha is?? Azt honnan vegyek???
Kezdve a MAL ZRT-vel, folytatva a hatóságok ellenőrzésének a minőségével, a médiával, azzal, hogy a "szakemberek" mennyire állnak hivatásuk csúcsán. Bár hozzáteszem, hogy a helyzet tényleg rendkívüli!!! De a legsúlyosabb helyzetre mindig fel kell készülni, legalábbis "agyban" Legalább azok a szakemberek akik ott vannak, és ismerniük kell a létesítményt a bizonyos mértékig a technológiát, a beavatkozás sorrendjét stb. Szerintem itt, most mindenki levizsgázott. Az irányítók nagyon!!! Sajnos emberségből is, mivel a lakók úgy érzik és kinyilvánítják, hogy nem kapnak megfelelő segítséget. De inkább nem is folytatom. El vagyok keseredve!!!!!
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2254
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: Harley » 2010. okt. 07. 10:12

"A kármentesítés minél hatékonyabb és gyorsabb végrehajtása érdekében a Veszprém Megyei Védelmi Bizottság döntése alapján Rendőrség lezárta a Kolontár és Ajka közti utat, valamint Devecserben a Hunyadi, Szent Imre, Batthyány és Móricz Zs. utcát. A lezárt útszakaszokra csak a kármentesítésben résztvevő munkagépek, a hatóságok autói, valamint az ott lakók hajthatnak be.

A Védelmi Bizottság döntése alapján - a munkavégzés zavartalanságának biztosítása érdekében - a lezárt területekre a sajtó munkatársai sem mehetnek be. "

Dilettáns döntés. A katasztrófa után három nappal elkezdenek teljesen feleslegesen szórakozni a médiával.
pedrini
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2006. aug. 09. 14:11

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: pedrini » 2010. okt. 07. 9:58

Helló!Én civil vagyok.Tegnap,bár nem akartam,de arrafelé kellett járnom.Nincsnek szavak arra,amit láttam!
Vigyázzatok magatokra srácok!!
pedrini
Avatar
firefighter25
tűzkakas-idomár
Hozzászólások: 329
Csatlakozott: 2009. ápr. 30. 10:33

Re: Zagytározó gátja szakadt át

Hozzászólás Szerző: firefighter25 » 2010. okt. 07. 9:57

vizsgáló írta:A tározón látható szakadás és a betontörmelék alapján bennem felmerül annak gyanúja, hogy esetleg felrobbantották.
1. Pontosan a falu felé eső sarka szakadt ki,
2. a saroknál a erősebb a szerkezet, mint egy egyenes szakaszon
3. elég "apró" darabokra tört a tározó falát képező beton.
Ezt ugye nem gondoltad komolyan?
Válasz küldése