Rendvédelem belső ellenőrzési rendszere

Munkaidő, fizetések, pótlékok, szakszervezet...
Itt lehet tépni egymás idegeit is.
Murci
szikracsapkodó
Hozzászólások: 19
Csatlakozott: 2010. jún. 13. 12:38

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: Murci » 2010. dec. 23. 21:02

A Kormány 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelete
a rendõrség belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelölésérõl, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenõrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról


A Kormány
az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az
1–6. §, a 10–13. § és a 16. § a) pontja tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés b), h) és
m) pontjában,
a 7–9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §
(1) bekezdés f) pontjában,
a 15. § (1) bekezdése tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdésének b) pontjában,
a 15. § (2) bekezdése tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében,
a 15. § (3) bekezdése tekintetében a szervezett bûnözés, valamint az azzal összefüggõ egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól
és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. A Nemzeti Védelmi Szolgálat
1. § (1) A Kormány a rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervként a Nemzeti Védelmi Szolgálatot (a továbbiakban: NVSZ) jelöli ki.
(2) Az NVSZ országos illetékességû, önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv, székhelye Budapest.
2. § Az NVSZ kijelölt nemzeti tagként részt vesz az Európai Unió Korrupcióellenes Kapcsolattartói Hálózatának munkájában, ellátja a hálózat tevékenységével kapcsolatos feladatokat.
3. §
MAGYAR KÖZLÖNY

2010. évi 196. szám
A rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott védett állomány foglalkoztatását végzõ szerv (a továbbiakban:
védett szerv) objektumaiba való belépés módját a védett szerv vezetõje és az NVSZ fõigazgatója külön
megállapodásban rögzíti.
2. Az NVSZ együttmûködése
4. § (1) Az NVSZ fõigazgatója a (2) és (3) bekezdésben meghatározott személyeknek az ott megjelölt rendszerességgel és
módon átfogó tájékoztatást nyújt az általuk vezetett védett szerv ellenõrzésének tapasztalatairól.
(2) Az NVSZ fõigazgatója a védett állománnyal kapcsolatos összesített megállapításairól
a) évente tájékoztatja a rendészetért felelõs minisztert, valamint a rendészetért felelõs miniszter útján a védett
szervek irányítását ellátó minisztereket,
b) soron kívül tájékoztatja az a) pontban meghatározott személyeket, ha az általuk irányított szervnek a miniszter
kinevezési jogkörébe tartozó vezetõjével kapcsolatban titkos információgyûjtés elrendelésére került sor.
(3) Az NVSZ fõigazgatója a védett szervek vezetõit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja
az általuk vezetett szervek állományával kapcsolatos összesített megállapításairól.
5. § (1) Az NVSZ egyes szervezeti egységeinek elhelyezése a védett szervek objektumaiban történik.
(2) A védett szerv biztosítja az NVSZ (1) bekezdés szerint elhelyezett szervezeti egységei számára a helyi adottságokkal
azonos, a beosztási kategóriának megfelelõ elhelyezési- és munkakörülményeket, valamint térítés nélkül viseli
az elhelyezéssel kapcsolatban felmerülõ költségeket.
3. Bûnfelderítés
6. §
(1) Az NVSZ felderítõ tevékenységét a nyomozás elrendeléséhez szükséges gyanú megállapításáig vagy kizárásáig
folytatja.
(2) Az NVSZ a következõ bûncselekmények esetén folytat felderítést:
a) a védett állomány tagja által elkövetett
aa) hivatali bûncselekmény [a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.)
XV. fejezet IV. címe],
ab) vesztegetés (Btk. 250–255. §),
ac) visszaélés személyes adattal (Btk. 177/A. §), bûnpártolás [Btk. 244. § (3) bekezdés b) pont],
közokirat-hamisítás (Btk. 275. §), zsarolás [Btk. 323. § (2) bekezdés c) pont],
ad) szolgálati helyen vagy hivatali tevékenységgel összefüggésben elkövetett, az aa)–ac) alpontokban fel nem
sorolt bûncselekmények, ha e bûncselekmények felderítése nem tartozik más szerv hatáskörébe,
ae) katonai bûncselekmény [a Btk. XX. fejezete], kivéve a szökést (Btk. 343. §), a zendülést (Btk. 352. §) és
a harckészültség veszélyeztetését (Btk. 363. §);
b) a védett állományba nem tartozó személy által elkövetett, az a) pontban felsorolt bûncselekmények, ha azt
a védett állományba nem tartozó személy a védett állományba tartozó személlyel közösen, vagy annak
segítségével követi el;
c) a védett állomány tagjával, a védett állomány közeli hozzátartozójával vagy a védett állomány tagjával
kapcsolatban álló más személlyel szemben elkövetett kényszerítés (Btk. 174. §), személyi szabadság megsértése
(Btk. 175. §), emberrablás (Btk. 175/A. §) vagy zsarolás (Btk. 323. §) felderítése, feltéve, hogy e bûncselekményeket
a védett állomány tagjának hivatali kötelessége teljesítése miatt vagy reá tekintettel követték el.
4. A kifogástalan életvitel ellenõrzése
7. §
(1) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényben meghatározott
kifogástalan életvitel ellenõrzését (a továbbiakban: kifogástalan életvitel ellenõrzés) az NVSZ
a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével az állományilletékes parancsnok megkeresése,
b) a miniszter kinevezési, valamint munkáltatói jogkörébe tartozó hivatásos állományúak esetében az illetékes
miniszter megkeresése,
c)
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény szerint más szervnél
szolgálatot teljesítõk esetén, ha a hivatásos szolgálati viszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogok nem a miniszter
hatáskörébe tartoznak, a védett szerv vezetõjének megkeresése
alapján végzi.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében a megkeresés tartalmazza:
a) a hivatásos állományba jelentkezõ (a továbbiakban: jelentkezõ)
aa) által kitöltött – 1. melléklet szerinti – kérdõívet, a jelentkezõ és a vele közös háztartásban élõk a fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Hszt.) 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatával,
ab) önéletrajzát, valamint
ac) tervezett beosztását;
b) a hivatásos állomány tagja
ba) jelenlegi vagy tervezett beosztását,
bb) korábbi kifogástalan életvitel ellenõrzése idõpontját és annak eredményét.
(3) A kifogástalan életvitel ellenõrzést az NVSZ fõigazgatója feljegyzéssel rendeli el.
(4) A kifogástalan életvitel ellenõrzést az elrendelésétõl számított 30 napon belül be kell fejezni. E határidõt az elrendelõ
indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.
8. §
9. §
A kifogástalan életvitel ellenõrzést meg kell szüntetni, ha
a) a jelentkezõ a hivatásos állományba jelentkezéstõl eláll,
b) a hivatásos állomány tagja hivatásos szolgálati viszonya bármilyen okból megszûnik.
(1) A kifogástalan életvitel ellenõrzésrõl az ellenõrzést végzõ összesítõ jelentést készít és az NVSZ fõigazgatója
a kifogástalan életvitel ellenõrzést, ha az összesítõ jelentés alapján
a) kifogásolható életvitel nem állapítható meg, egyszerûsített határozattal,
b) kifogásolható életvitel megállapítására tesz javaslatot, indokolt határozattal
befejezi.
(2) A kifogástalan életvitel ellenõrzés befejezésérõl szóló határozatot az NVSZ fõigazgatója megküldi a kifogástalan
életvitel ellenõrzés kezdeményezõjének.
5. Megbízhatósági vizsgálat
10. §
11. §
A megbízhatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) elrendelõ határozat tartalmazza
a) a védett állomány vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati helyét,
b) a vizsgálat kezdõ és befejezõ idõpontját év, hónap, nap megjelöléssel, valamint
c) a megelõzõ egy éven belüli ellenõrzés idõpontját és idõtartamát.
(1) A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza:
a) a védett állomány vizsgálattal érintett tagja nevét, szervezeti egységének megnevezését, beosztását, illetve
munkakörét,
b) a vizsgálat végrehajtásának indokát,
c) a vizsgálat során alkalmazni kívánt módszer részletes leírását,
d) a kialakítani tervezett élethelyzet leírását a tényállás és a helyszín részletes bemutatásával,
e) a vizsgálat tervezett idõpontját, helyét,
f) a vizsgálatot végzõk nevét és rendfokozatát,
g) a vizsgálatot végzõk részletes feladatait,
h) a végrehajtás dokumentálásának módját,
i) a vizsgálat befejezését követõ tájékoztatás érdekében a vizsgálattal érintett személyek felett munkáltatói jogkört
gyakorló személyek nevét, beosztását.
(2) Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végzõ személy szabálysértés vagy bûncselekmény
elkövetését tervezi, akkor a részletes terv tartalmazza annak indokát és az elkövetési magatartás részletes leírását.
12. § (1) A vizsgálat érdekében kialakítandó élethelyzetnek olyannak kell lennie, hogy az a vizsgálattal érintett személy
intézkedési, eljárási kötelezettségét vonja maga után. A kialakított élethelyzet nem korlátozhatja a vizsgálattal érintett
személy döntési szabadságát az intézkedés módjának, az eljárás rendjének megválasztásában.
(2) A vizsgálat helyszínének és módszerének megválasztása nem akadályozhatja a vizsgálattal érintett személy
kötelezettségeinek, feladatainak teljesítését.
(3) A vizsgálat módja nem járhat a vizsgálat alá vont személy megalázásával, becsületének, jó hírnevének sérelmével,
a vizsgálat alá vont személy továbbá mások életének, testi épségének veszélyeztetésével.
(4) A vizsgálat nem veszélyeztetheti más hatóság eljárását.
13. § Ha a védett állomány tagjának állományviszonya a vizsgálat ideje alatt bármilyen okból megszûnik, a vizsgálatot
határozattal be kell fejezni.
6. Záró rendelkezések
14. § (1)
(2)
(3)
(4)
15. § (1) A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. rész
1. Személyi és jogosultságot igazoló okmányok pont 1.37. alpontjában a „Rendvédelmi Szervek Védelmi
Szolgálatának” szövegrész helyébe a „Nemzeti Védelmi Szolgálat” szöveg lép.
(2) A fegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bekezdésében az „a Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálata” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Védelmi Szolgálat” szöveg lép.
(3) A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében
a „Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának (a továbbiakban: RSZVSZ) vezetõje” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) fõigazgatója” szöveg, 13. § (4) bekezdésében az „RSZVSZ” szövegrész
helyébe az „NVSZ” szöveg, 13. § (5) bekezdésében az „RSZVSZ” szövegrész helyébe az „NVSZ” szöveg lép.
16. § Hatályát veszti
a) a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.) Korm. rendelet, valamint
b) az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés c) pontjában az „és a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatát”
szövegrész.
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult ügyekben kell alkalmazni.
A Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának elnevezése Nemzeti Védelmi Szolgálatra változik.
Az NVSZ látja el a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatának az e rendelet hatálybalépését megelõzõen hatályos
jogszabályi rendelkezések szerinti feladat- és hatásköreit, továbbá folytatja le az e rendelet hatálybalépését
megelõzõen a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata elõtt indult, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévõ eljárásokat.
Avatar
elemigolyo
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 642
Csatlakozott: 2008. szept. 04. 19:55
Tartózkodási hely: D.M.C.V.

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: elemigolyo » 2010. dec. 12. 19:07

Na hozzám jöhetnek ellenőrizni!
3 bejelentett munkahelyen dolgozom és nincs meg a havi 150!!!!!!!kedves ellenőrző személyecske!
Várlak tisztelettel, addig előkészítem a lakás, autóhitel papírjaim, meg rezsi meg ilyenek.
Ha haragszol is rá, de bajban van, akkor is segíteni fogsz rajta. by:elemigolyo...
Avatar
Petikeeeee
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2107
Csatlakozott: 2005. nov. 19. 22:31

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: Petikeeeee » 2010. dec. 09. 8:48

A gázolajszőkítés belefér a kifogástalan életvitelbe, vagy csak akkor, ha titkosítják 80 évre? :elvarazsolt:
Bíboros
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 546
Csatlakozott: 2010. nov. 11. 15:42

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: Bíboros » 2010. dec. 08. 17:35

Undoritó ez az egész! Nekem egyre inkább "1984-érzületem" van! :toprengo:
Tűz Ottó
kapacsmester
Hozzászólások: 277
Csatlakozott: 2008. nov. 21. 19:14

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: Tűz Ottó » 2010. dec. 07. 17:33

Krampi! Kivételesen egyetértek veled. Sajnos. Ez a tűzoltók helyzete.

De azért lássuk be, nem egységes tömböt alkotnak a tűzoltók sem. A beosztottak, a vonulósok esetében tökéletes a látleleted. És nem sok minden lehet már rajtuk vizsgálni.

Vannak viszont olyan beosztások, ahol kísértésnek vannak kitéve a tűzoltók is. És pletykák szerint nem is mindenki tud ellen állni a kísértésnek. A pletykák megállítást szolgálhatja a nagyobb ellenőrzés. Szerintem nagyon szűk réteg a tűzoltóknál, aki az új ÁVH „látókörébe kerülhet”. A vonulósok megbízhatósága a riasztáskor, a beavatkozáskor dől el. És erről ítéletet mond a közvélemény a felmérésekben.

Azok a veszélyeztetebbek, akik engedélyeket adnak, büntetnek, gazadsági, pénzügyi dolgokat intéznek. Aki tisztességes, annak ott sincs mitől félni.

Még azt is tudom támogatni, hogy a tűzoltónak legyen jó híre a faluban is, ne hozzon szégyent a testültre. De kapjon is már cserébe valamit.. mondjuk például fizetést! Amiből meg tud élni! És amikor már fizetésért dolgozik az őrmester is, akkor rugjuk ki az összes olyat, aki szégyent hoz a tűzoltók jó hírére. Addig meg örüljünk, hogy vki is beáll még ebbe az életet hamar kioltó mókuskerékbe. Az önkizsákmányolást „választók” nem szabad akaratukból, hanem kkényszerből vállalnak megalázó, méltatlan munkákat is.
krampusz
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 4362
Csatlakozott: 2003. szept. 13. 4:36
Tartózkodási hely: bp
Kapcsolat:

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: krampusz » 2010. dec. 07. 16:44

Murci írta:A gond ott van, hogy mit nevezünk kifogástalan életvitelnek?
ked

A válasz neked: http://www.tuzoltoborze.hu/index.php?op ... &Itemid=78" onclick="window.open(this.href);return false;

Szövegben: Megbízható rendvédelem


A megbízhatósági vizsgálatról essék néhány szó. Ez fontos kérdés, mert a belső elhárításról van szó, mely újraéled. Természetesen felmerülnek kérdések, hiszen Sztálin elvtárs idején az volt megbízható, aki őt támogatta. Ezt akkor, ott, a KGB vizsgálta. S a KGB-t senki. Papíron igen, de hát…

Minden eszköz megengedett volt, még a törvénysértések is, hiszen a belső ellenzék alattomos aknamunkája veszélyeztette a népi demokráciát, hallatlan károkat okozva. De nálunk, itt, most, 2010-ben ekkora veszélyt jelentene az Államszervezetet kiszolgáló rendvédelmi dolgozó? Az Állam intézkedéseit végrehajtók ennyire veszélyesek lennének? Kísértet járja be Európát… Ez már történelem.

De kiben bízhat az Állam? Lássuk: abban, aki maradéktalanul megjeleníti az Állam arculatát, tiszteletet ébreszt a polgárokban, környezetében, tiszteletreméltó életet él, minden utasítást maradéktalanul végrehajt. Hát jó, legyen.

Így hát a tűzoltó leadván 24 órás szolgálatát, tisztán, jókedvűen hazatér, asszonya már eltávozott munkahelyére, a gyermekeket ellátta, tűzoltónk beviszi őket az iskolába, természetesen tisztán, új ruhában, elemózsiát csomagol nekik. Köszön szomszédainak, akik tisztelik őt, lakókörnyezetére ügyel, adósságai nincsenek.

Gyermekei tiszta, új ruhában mennek az utcára, illedelmesek, nyugodtak, s tűzoltónk napi életét éli. Sok szabadidejében képezi magát önszorgalomból, testét edzi, kiviszi a szemetet, takarékos. Környezete felnéz rá.

Gépjárműve nem romlik el, nem kap defektet az út mentén, hiszen új, garanciális. Ellenkezőleg, ő segít beindítani az öreg autókat, ellapátolja a havat, az időseket átsegíti az úttesten. Ilyen az ideális tűzoltó civilben, minden ellenkező híreszteléssel szemben, hiszen az Állam megbecsüli, komoly illetményt kap, s munkaideje uniós, csak 40 óra hetente.

Persze, ha ilyen tűzoltó létezik, akkor már van mit vizsgálni, mert illetményéből ezt nem lehet megvalósítani. A vizsgálat indokolt! Itt valami nem stimmel!!!

Manapság a tűzoltó leadja a szolgálatot, nem törődik gyermekével, rohan a másodállásba, felesége munkanélküli. Gyermekei nem kapnak új ruhát, új cipőt, felesége főztje a takarékosságról híres. Autója hitellel terhelt, öreg, lépten-nyomon elromlik, mások segítségére szorul, lakókörnyezete mulat rajta, adósságai közismertek.

Hogy’ képzeli ezt egy tűzoltó?! Hiszen az Állam elismeri, ellátja mindennel, viselkedjen!!! Ébresszen tiszteletet!!! Megbecsült személy! Vagy mégsem?

Akkor jöjjön a vizsgálat, leplezze le az álnok rendvédelmist, s tűzoltónkat! Egy here!

Van kalapja, nincs kalapja…

Ördög László
"Nincs jog, csak hatalom" Raymond E Feist

"Éljen a demokrácia! Éljen a Köztársaság!"

1 "Kádár-Huszár" Ezred
Avatar
HÖT92
tömlőszállító
Hozzászólások: 146
Csatlakozott: 2008. nov. 04. 14:04
Tartózkodási hely: Zala megye

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: HÖT92 » 2010. dec. 07. 15:58

Ebből két dolog látszik!
1/Állam bácsi nem bízik meg bennünk hívatásosokban
2/Vissza megyünk a III/III -s korszakba
Fedhetetlen életvitel?
Akkor kivagyok rúgva!Feketén dolgozom mert államunk és kormányaink hathatós anyagi megbecsülése miatt lassan éhen döglök vagy a házból raknak ki.
Hivatalosan tenném akkor meg megint nem érné meg mert közel a fele megint nem én nálam maradna meg!
Murci
szikracsapkodó
Hozzászólások: 19
Csatlakozott: 2010. jún. 13. 12:38

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: Murci » 2010. dec. 07. 9:19

krampusz írta:Haladunk a totális ellenőrzés felé. És őket ki ellenőrzi? :-?
A 2010.10.01.-es SZÉF megállapodásban volt erről szó, amit Pintér Sándor Miniszter úr aláírt.

"5. A megbízhatósági vizsgálatot az alábbiak szerint szabályozza:

- megbízhatósági vizsgálat csak írásbeli ügyészi jóváhagyás alapján rendelhető el,
- a belügyminiszter a Kormány elé felterjeszti a védett állomány körének kiterjesztését azokra, akik a fizetésüket/illetményüket közpénzből kapják.

A megállapodás I-II. pontja az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénytervezet érdekképviseleti szervek által 2010. október 1-jén ismertetett szövege alapján jött létre. "


Most már csak arra leszek kíváncsi, hogy benne lesz a kihirdetett törvényben ez a kiterjesztés.

Én amúgy azon a véleményen vagyok, hogy engem bármikor ellenőrizhetnek, nincs mit rejtegetnem.
A gond ott van, hogy mit nevezünk kifogástalan életvitelnek?
krampusz
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 4362
Csatlakozott: 2003. szept. 13. 4:36
Tartózkodási hely: bp
Kapcsolat:

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: krampusz » 2010. dec. 07. 7:45

Haladunk a totális ellenőrzés felé. És őket ki ellenőrzi? :-?

És bűncselekmény elkövetése megengedett? De hát akkor másnak nem??? :shock:

Vagy: "Minden állat egyenlő! De vannak egyenlőbbek!" (Orwell)

Egy így kissé furcsa. Ha történelmi léptékben nézem, a KGB-re emlékeztet a módszer. Nekik mindent lehetett. :!:
"Nincs jog, csak hatalom" Raymond E Feist

"Éljen a demokrácia! Éljen a Köztársaság!"

1 "Kádár-Huszár" Ezred
teso1969
lángterelgető
Hozzászólások: 196
Csatlakozott: 2005. márc. 20. 20:40

Re: Rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: teso1969 » 2010. dec. 07. 5:32

Murci írta:A megbízhatósági vizsgálat lefolytatását ügyész engedélyezi vagy tagadja meg. Megbízhatósági vizsgálatot tesztjelleggel, preventív módon rendelnek el. Ennek során a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez nem kötött eszközei és módszerei is alkalmazhatók. A vizsgálóknak lehetőségük van arra, hogy mesterségesen teremtsenek a valóságban előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket, akár szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével.
Nincs kétségem, kik lesznek az elsődleges célpontok!
Reszkessen aki nem narancs!
Mi lesz itt vazze?
ÁVH?
GESTAPO?
Murci
szikracsapkodó
Hozzászólások: 19
Csatlakozott: 2010. jún. 13. 12:38

Rendvédelem belső ellenőrzési rendszere

Hozzászólás Szerző: Murci » 2010. dec. 06. 21:52

Kiépül a rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere

A rendőrség szervezetének átalakítását, a rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszerének megteremtését - benne a megbízhatósági vizsgálat bevezetését -, valamint uniós jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését tartalmazza egyebek mellett az egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szóló javaslat, amelyet hétfőn fogadott el az Országgyűlés.

A parlament a kormánypárti képviselők támogatásával fogadta el a belügyminiszter által benyújtott törvényjavaslatot, majd annak sürgős kihirdetését kérte a köztársasági elnöktől.

A törvénymódosítás alapján átalakul a rendőrség jelenlegi szerkezete: egyenrangú szervezetté válik az országos rendőrfőkapitány vezetése alatt álló, általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a főigazgatók irányítása alatt álló belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv.

A jövőben egy szervezet - várhatóan a Nemzeti Védelmi Szolgálat - végzi a belső bűnmegelőzést és bűnfelderítést a teljes rendvédelmi területen. A szervezet bűnmegelőzési ellenőrzést végez, felderíti a hatáskörébe tartozó bűncselekményeket, "ellenőrzi a hivatásos állomány tagjai kifogástalan életvitelét, és gondoskodik a megbízhatósági vizsgálatok folytatásáról".

A szervezet feladatai között új elemként jelenik meg az ügyészi felügyelet mellett végezhető megbízhatósági vizsgálat, amelyre az indoklás szerint azért van szükség, mert kiemelten fontos társadalmi érdek annak vizsgálata, hogy a dolgozók eleget tesznek-e a jogszabályban előírt hivatali kötelezettségüknek.

A megbízhatósági vizsgálat lefolytatását ügyész engedélyezi vagy tagadja meg. Megbízhatósági vizsgálatot tesztjelleggel, preventív módon rendelnek el. Ennek során a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez nem kötött eszközei és módszerei is alkalmazhatók. A vizsgálóknak lehetőségük van arra, hogy mesterségesen teremtsenek a valóságban előforduló vagy feltételezhető élethelyzeteket, akár szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével.

A törvénymódosítás lehetőséget ad arra, hogy önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó költségvetési szerv belső szervezeti egységeként is működtethessen közterület-felügyeletet. Ezzel együtt bővül a közterület-felügyelők illetékességi területe: az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő közösségi közlekedési eszköznél az ellenőrzés nem az utazási jogosultságra vonatkozhatna, hanem a közlekedési eszköz rongálásának a megakadályozására is.

A módosítás kiterjesztette a bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés bűncselekményi körét a többi között a vesztegetésre, környezetkárosításra, természetkárosításra, és a hulladékgazdálkodás rendjének megsértésére. A törvényjavaslat kiterjesztette a titkos információgyűjtés lehetőségét az adattároló eszközökből történő információgyűjtésre is.

Forrás: Kiépül a rendvédelem egységes belső ellenőrzési rendszere (Fidesz.hu, 2010.12.06 19:08)
Válasz küldése